RA 002 หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ(ยาพัฒนาจากสมุนไพรไทย)

RA 002 หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ(ยาพัฒนาจากสมุนไพรไทย)

ฝึกอบรม วันที่  4  กรกฎาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี (more…)
RA 003 หลักสูตรการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

RA 003 หลักสูตรการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ฝึกอบรม วันที่  8  มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี (more…)
MKT 003 เริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ตัวเอง ด้วยเงินหมื่น

MKT 003 เริ่มต้นธุรกิจเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ตัวเอง ด้วยเงินหมื่น

ฝึกอบรม วันที่  22 มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี (more…)
็HCI 004 Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีนจากสารสกัดจากธรรมชาติ

็HCI 004 Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีนจากสารสกัดจากธรรมชาติ

ฝึกอบรม วันที่  20  มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ธรรมศาสตร์รังสิต (more…)
หลักสูตร HCI 010 การทำเบียร์โฮมเมด

หลักสูตร HCI 010 การทำเบียร์โฮมเมด

ฝึกอบรม วันที่  11  มิถุนายน  2560  (วันที่1) วันที่  25  มิถุนายน  2560  (วันที่2  จบหลักสูตร) ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ฝึกอบรม ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ธรรมศาสตร์ศุนย์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี (more…)
RA หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน  (ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป /ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์พัฒนาจากสมุนไพรไทย)

RA หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน (ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป /ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/ผลิตภัณฑ์พัฒนาจากสมุนไพรไทย)

***ฝึกอบรมวันที่ 29 มิถุนายน 2560*** ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น.
ฝึกอบรม ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ธรรมศาสตร์ศุนย์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี (more…)
HCI 012 การทำอาหารสัตว์จากหญ้าหมัก

HCI 012 การทำอาหารสัตว์จากหญ้าหมัก

ฝึกอบรม วันพฤหัสบดีที่  1  มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (more…)
MKT 001 เริ่มต้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(อาหารเสริม)ภายใต้แบรนด์ตัวเองด้วยเงินแสน

MKT 001 เริ่มต้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(อาหารเสริม)ภายใต้แบรนด์ตัวเองด้วยเงินแสน

ฝึกอบรม วันอังคารที่  15  พฤษภาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี (more…)
MT 001 การออกแบบสถานที่ผลิตโรงงานอาหารทั่วไป และการขอขึ้นทะเบียนอย. ( สำหรับโรงงานขนาดเล็ก )

MT 001 การออกแบบสถานที่ผลิตโรงงานอาหารทั่วไป และการขอขึ้นทะเบียนอย. ( สำหรับโรงงานขนาดเล็ก )

ฝึกอบรม วันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี  (more…)