เริ่มต้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้แบรนด์ตัวเอง

ฝึกอบรม

เดือนสิงหาคม     ฝึกอบรม วันที่  21   มิถุนายน  2560

เดือนกันยายน     ฝึกอบรม วันที่  25  กันยายน  2560

เดือนตุลาคม      ฝึกอบรม วันที่  25  ตุลาคม   2560

เดือนพฤศจิกายน  ฝึกอบรม วันที่  25  พฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม     ฝึกอบรม วันที่  25  ธันวาคม   2560

ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ  The Knowledge Exchange: KX

ที่อยู่: แขวง บางลำภูล่าง เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

กดเพื่อดูแผนที่การเดินทางที่นี่: https://www.google.com/maps/dir//13.7204801,100.4983531/@13.724336,100.502291,16z?hl=en

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรนี้  

   โทร.086-367-2033 (คุณน้อย  ชัชชญา  ธูปทอง) 

   Line id. 0863672033

ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์

 

เดือนสิงหาคม :    คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=235)

เดือนกันยายน :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=236)

เดือนตุลาคม :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=237)

เดือนพฤศจิกายน :  คลิก          

 (http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=238)

เดือนธันวาคม  :  คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=239)

………………………………………………………………

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: 

Key Highlight

****หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ*****

1.บุคคลทั่วไปที่สนใจกำลังจะผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพ  ภายใต้แบรนด์ตัวเอง

2.เจ้าของกิจการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายคัดเลือดผลิตภัณฑ์ใหม่

3.ฝ่ายวิจัยพัฒนา ฝ่ายขึ้นทะเบียน ที่ต้องการไอเดียในการพัฒนาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อนำมาสู่การผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงความต้องการของตลาดในอนาคต

4.นักวิจัยที่ต้องการพัฒนา สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิทยากร

  • ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ  ผู้ำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัทซีดีไอพี ประเทศไทย จำกัด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***** ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับ

(หลักสูตรนี้สอนอะไร/ให้ความรู้อะไรบ้าง?) *****

  1. เรียนรู้กฎหมาย , กฎระเบียบ ,ประกาศกระทรวง (ราชกิจานุเบกษา) กฎกระทรวง ว่าด้วยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2. สอนแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ขั้นพื้นฐาน (พัฒนาคุณภาพสินค้า , พัฒนาบรรจุภัณฑ์)
  3. ได้ลงมือฝึกปฏิบัติการ (Work shop) การวางแผนสูตรผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต  การบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากร  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจน ช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กำหนดการ/ภาพรวม/ขอบเขตการเรียนการสอน

08.00 น. – 09.30 น          

ลงทะเบียน

09.30 น. – 09.45 น.        

เปิดงาน โดย นายอมรเทพ  ซอตตี้  ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการวิชาการสถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม

09.45 น. – 10.30 น.       

เริ่มการเรียนการสอนในหลักสูตร “เริ่มต้นธุรกิจเพื่อสถขภาพ ภายใต้แบรนด์ตัวเอง” โดย  ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ                                 

                                          หัวข้อที่บรรยายในชั้นเรียน

 –  1.  SWOT ANLYSIS วิเคราะห์เตรียมความพร้อมตนเองเพื่อวางแผนในการบริหารธุรกิจเพื่อสุขภาพ                                        ภายใต้แบรนด์ตัวเอง (45 นาที)

10.30 น. – 10.45 น      

พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 1 (15 นาที)

10.45 น. – 11.15 น.        

บรรยาย ภายใต้หัวข้อValue Chain  /  Marketing Channels  /  Business plan   (พร้อมคำชี้แนะ และ เรียนรู้พิเศษ จากอาจารย์)  (30 นาที)

11.15 น. – 11.50 น.            

บรรยาย(ต่อ) ภายใต้หัวข้อ  Price Structure และ  Business Analysisการจัดทำแผนธุรกิจ (พร้อมคำชี้แนะ และ เรียนรู้พิเศษ จากอาจารย์)   (35 นาที)

11.50 น .- 12.00 น.          

ตอบข้อซักถาม สรุปกิจกรรมในรอบเช้า /  พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. – 13.00 น.        

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00น. – 14.30 น. 

ฝึกปฏิบัติการ Workshop 5 Forces Model (เครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด) (พร้อมคำชี้แนะ และ เรียนรู้พิเศษ จากอาจารย์)   ( 1.30 นาที)

14.30 น. – 14.45 น.             

พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 2 (15 นาที)

14.45น. – 15.30 น.           

ฝึกปฏิบัติการ Workshop (ต่อ) (พร้อมคำชี้แนะ และ เรียนรู้พิเศษ จากอาจารย์)    ( 45 นาที)

15.30 น .- 15.50 น.            

ตอบข้อซักถาม สรุปกิจกรรมในรอบบ่าย (20 นาที)

15.50 น. – 16.00 น.           

พิธีมอบเกียรติบัตร  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ปิดกิจกรรม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3,700บาท(สามพันเจ็ดร้อยบาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ เดือน สิงหาคม     วันที่  1  – 19  สิงหาคม  2560  

เดือนกันยายน      วันที่  1  – 19  กันยายน  2560  

เดือนตุลาคม       วันที่  1  – 19  ตุลาคม  2560  

เดือนพฤศจิกายน   วันที่  1  – 19  พฤศจิกายน  2560  

เดือนธันวาคม      วันที่  1  – 19  ธันวาคม  2560  

ลงทะเบียนคลิก

 

เดือนสิงหาคม :    คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=235)

เดือนกันยายน :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=236)

เดือนตุลาคม :   คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=237)

เดือนพฤศจิกายน :  คลิก          

 (http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=238)

เดือนธันวาคม  :  คลิก            

(http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=239)

………………………………………………………………

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *