Work shop การทำแชมพู และสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมจากสารสกัดกระเม็ง

Work shop การทำแชมพู และสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมจากสารสกัดกระเม็ง

ฝึกอบรม วันจันทร์ที่  24   กรกฎาคม  2560

ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี 

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรนี้

   โทร. 081-351-3044 (คุณหมิว กนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล)

   Line ID. 0813513044 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Key Highlight

 • ทราบองค์ความรู้ วิธีการสกัดสมุนไพรสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์
 • ทราบถึงสรรพคุณ คุณสมบัติการออกฤทธิ์ของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • กลุ่มเกษตรกรที่สนใจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีการสกัดขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการสกัดด้วยน้ำ  การสกัดด้วยน้ำมัน และการสกัดด้วยแอลล์กอฮอล์
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร อาทิ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulation Affair )
 • เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เสริมอาหาร และ สมุนไพร และ สปา
 • ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ
 • นักวิทย์ฯในทีมวิจัยและพัฒนาสูตรตั้งต้นผลิตภัณฑ์ (Research and Development )
 • บุคลากรด้านสาธารณสุข , เภสัชกร
 • นักลงทุนและผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำองค์ความรู้เรื่องการสกัด ไปประยุกต์และต่อยอดในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
 2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการสกัด ที่สามารถสกัดได้ รวมไปถึงเข้าใจกระบวนการตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง
 3. ได้รับองค์ความรู้การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีการสกัดขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่จะต่อยอดไปเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตผลที่ผ่านกกระบวนการการแปรรูปด้วยวิธีการสกัดในรูปแบบต่างๆ (โดยกระบวนการสกัดด้วยน้ำ การสกัดด้วยน้ำมัน และการสกัดด้วยแอลล์กอฮอล์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิทยากร

 • ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
 • พทป.วรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต  Product Specialist Supervisor 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล / ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร/ความสำคัญของปัญหา

                อุตสาหกรรมการเกษตรมีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพราะปัจจัยด้านภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกพืชและสมุนไพร ส่งผลให้มามารถปลูกพืชวัตตถุดิบได้เป็นจำนวนมาก ที่จะนำมาต่อยอดเป็นสารสกัดต้นแบบเพื่อนำไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ในสินค้ากลุ่มต่างๆ อาทิ  ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น

          แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เกษตรกรไทยและหน่วยงานต่างๆไม่ค่อยได้นำนวัตกรรมกรรมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากเท่าที่ควร จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร สูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปอย่างหน้าเสียดาย

          การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีการสกัด นับเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตลอดจนช่วยยืดอายุของผลิตผลได้อีกด้วย

          สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Work shop การทำแชมพู และสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมจากสารสกัดกระเม็ง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนสามารถต่อยอดไปใช้ในอุตสากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ อุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาด นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม และระดับประเทศสืบไป

กำหนดการ/ภาพรวม/ขอบเขตการเรียนการสอน

08.00 น. – 09.30 น.       ลงทะเบียน

09.30 น. – 09.45 น.       เปิดงาน โดย นายอมรเทพ ซอตตี้ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิขาการสถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม

9.45 น. – 10.30 น.     ความหมายของแชมพูการตั้งสูตรแชมพู

 • ชนิดลดแรงตึงผิวหลัก
 • สารช่วยลดแรงตึงผิว
 • สารเสริมผลิตภัณฑ์แชมพู
 • สมุนไพรที่ถูกนำมาใช้ในแชมพู

   การตั้งสูตรแชมพูแบบต่างๆ

 • สูตรแชมพูที่ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิด SLS และ SLES
 • สูตรแชมพูที่ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดอ่อนโยน
 • การนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใส่ในแชมพู

10.30 น. – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง        

 10.45 น. – 12.00 น.    การตั้งสูตรสเปรย์ลดการหลุดร่วงของเส้นผมตัวอย่างสารสำคัญต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในสูตรลดการหลุดร่วงของเส้นผม      

 12.00 น. – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง        

13.00น. – 16.00น.      – Workshop  

 • สูตรแชมพูที่ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิด SLS และ SLES
 • สูตรแชมพูที่ใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดอ่อนโยน
 • การนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใส่ในแชมพู           

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร   4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ –  วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ช่องทางการชำระเงิน

 1. ธ.กสิกรไทย สาขาคลองหลวง ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  เลขที่บัญชี 006-8-79381-5
 2. ธ.กรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 195-472244-1
 3. ธ.กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต ชื่ออบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 475-0-99205-4

ลงทะเบียนคลิก

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *