HCI 001 Work shop ทำครีมกันแดดภายใต้แบรนด์ตัวเอง

ฝึกอบรม วันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2560

ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) จ.ปทุมธานี 

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรนี้  

   โทร. 081-351-3044(คุณหมิว  กนกวรรณ  ทองเจริญศิริกุล)

   Line ID. 0813513044

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Key Highlight

 • ทราบพื้นฐานการพัฒนาสูตรตั้งต้นของครีมกันแดดได้ตรงความต้องการของตลาด
 • ฝึกปฏิบัติการตั้งสูตร และ ผลิตครีมกันแดดจริงในห้องเรียนปฏิบัติการ
 • ได้รับองค์ความรู้ของสูตรตั้งต้นเป็นของตนเอง สามารถประยุกต์ต่อยอดในเครื่องสำอางที่ต้องใส่ส่วนผสมของสารกันแดดอื่นๆได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการรับจ้างผลิต(OEM)ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาทิ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Regulation Affair เครื่องสำอาง
 • เจ้าของกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ
 • นักวิทย์ฯในทีมวิจัยและพัฒนาสูตรตั้งต้นผลิตภัณฑ์ ( Research and Development ),
 • เภสัชกรเครื่องสำอาง และความงาม ,
 • บุคลากรด้านสาธารณสุข ,
 • ผู้ประกอบธุรกิจ/ผู้ที่สนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในวงการธุรกิจเครื่องสำอางทราบพื้นฐานการพัฒนาสูตรครีมกันแดดได้ตรงกับความต้องการของตลาด ได้รับสูตรกันแดดที่สามารถไปต่อยอดในการพัฒนาสูตรกันแดด และสามารถผลิตครีมกันแดดออกสู่ตลาดได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

วิทยากร

 • ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ  ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ
 • คุณฐาปนี ชูสุวรรณ      ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสูตรมากกว่า 10 ปี
 • คุณจินดารัตน์ ปิ่นนาค  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสูตรมากกว่า 5 ปี

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หลักการและเหตุผล / ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร/ความสำคัญของปัญหา

 • จากประสบการณ์เราพบว่าผู้ที่สนใจผลิตผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดใส่สารกันได้ไม่ครบตามปริมาณที่ควรจะได้รับ จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดตัวนั้นๆ ไม่เห็นผลในการใช้งาน
 • ในขั้นตอนการผลิตครีมที่ใส่สารกันแดด เราพบว่าความคงสภาพ(Stability)ของเนื้อครีมไม่เสถียร เพื่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ในหมวดครีมที่ใส่สารกันแดด การพัฒนาสูตรค่อนข้างยากมากกว่าผลิตภัณฑ์ครีมในหมวดอื่นๆ

กำหนดการ/ภาพรวม/ขอบเขตการเรียนการสอน

เวลา หัวข้อ
08.00-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

องค์ความรู้เรื่อง ทำไมต้องใช้ครีมกันแดด

รู้จักสารกันแดดแบบต่างๆ (กันน้ำ  ไม่กันน้ำ เนื้อซีซีครีม เนื้อมูสบางเบา)

องค์ความรู้การเลือกใช้ครีมกันแดดให้เหมาะสมกัยสภาผิวของตนเอง

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 ฝึกปฏิบัติการ Work Shop ตั้งสูตรครีมที่ใส่สารกันแดด (ครีมกันแดด)
14.00-16.30 ฝึกปฏิบัติการ Work Shop  ผลิตครีมที่ใส่สารกันแดด(ครีมกันแดด)
16.30.17.00 ตอบข้อซักถาม/อภิปรายสรุปกิจกรรม/แจกเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบบรม / จบกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4,000 บาท    (สี่พันบาทถ้วน)     ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว%
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  –  3 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนคลิก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *