การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงฯ (การแปรรูปข้าวเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ)

หลักสูตร การแปรรูปข้าวเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ

 

……………………………………………………………………………

ฝึกอบรมวันที่ 5 – 6  กันยายน 2560

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่นำทาง


…………………………………………………………………………… 
วิทยากร 
คุณจุรีวรรณ รองศักดิ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ 

คุณซีต้า  บัดติยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ฯต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
…………………………………………………………………………… 
สมัครฝึกอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่

คุณกนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล

โทร 081-351-3044

LINE 081 351 3044

อีเมลล์ officerhmiw@gmail.com 
…………………………………………………………………………… 
Key Highlight

1.ทราบองค์ความรู้ วิธีการ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์แบบขั้นพื้นฐาน

2.ทราบองค์ความรู้เรื่องของคุณประโยชน์ของข้าวประเภทต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ย่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ

…………………………………………………………………………… 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1.กลุ่มเกษตรกรที่สนใจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในกลุ่มต่างๆ

อาทิ กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2.ผู้ที่สนใจพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาทิ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulation Affair )

3.เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เสริมอาหาร และ สมุนไพร และ สปา

4.บุคลากรด้านสาธารณสุข , เภสัชกร

5.นักลงทุนและผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

…………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล+ที่มาและความสำคัญของหลักสูตรตลอดจนความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมการเกษตรมีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก 
เพราะปัจจัยด้านภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกพืช
และสมุนไพร ส่งผลให้มามารถปลูกพืชวัตตถุดิบได้เป็นจำนวนมาก ที่จะนำมาต่อยอด
เป็นสารสกัดต้นแบบเพื่อนำไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ในสินค้ากลุ่มต่างๆ
อาทิ  ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สริมอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น
 
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เกษตรกรไทยและหน่วยงานต่างๆไม่ค่อยได้นำนวัตกรรมกรรม
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากเท่าที่ควร 
จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร สูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปอย่างหน้าเสียดาย
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีการสกัด นับเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีหนึ่ง
ที่น่าสนใจ เพราะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตลอดจนช่วยยืดอายุของ
ผลิตผลได้อีกด้วย
 
 สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีความสนใจ
ที่จัดฝึกอบรมในหลักสูตร  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้ามูลค่าสูง 
ด้วยกระบวนการการสกัดและเทคนิคขั้นสูงเพื่อผลิตผลทางการเกษตรขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของข้าวสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจ
นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนสามารถต่อยอด
ไปใช้ในอุตสากรรมอื่นๆ ระดับครัวเรือน ที่เกี่ยวข้องอาทิ อุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพ
และความงาม ผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาด นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นใน ระดับอุตสาหกรรม
และระดับประเทศสืบไป

…………………………………………………………………………… 
กำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตร 

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมูลค่าสูงฯ
(การแปรรูปข้าวเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ)
ฝึกอบรมที่ 5 – 6 กันยายน  2560
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

 

วันที่  5  กันยายน  2560

08.30 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. – 09.45 น. กล่าเวปิดงานโดย นายอมรเทพ ซอตตี้ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม
09.45 น.  – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ  การแปรรูปข้าวเพื่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
การแปรรูปหมายถึงอะไร,การแปรรูปมีกี่ประเภท
การตั้งตำรับและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
10.30 น. – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 1
10.45 น. – 11. 45 น. การตั้งตำรับและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ต่อ)
11.45 น. – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม และ สรุปกิจกรรมในช่วงเช้า
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น. – 14.30 น. Workshop  สบู่กลีเซอรีนจากข้าว
Workshop  การทำครีมบำรุงผิวจากข้าว

 

14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 2
14.40 น. – 15.45 น.  Workshop การทำข้าวเม็ดเคี้ยว
15.45 น. – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม และ สรุปกิจกรรมในช่วงบ่าย 
จบกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

วันที่  6  กันยายน  2560

08.30 น. – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 น. – 09.45 น. กล่าเวปิดงานโดย นายอมรเทพ ซอตตี้ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม
09.45 น.  – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ  หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ โดยระบบ E-SUBMISSTION
E-SUBMISSTION คืออะไร
10.30 น. – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 1
10.45 น. – 11. 45 น. กฎหมายการโฆษณา,กฎหมายการขออนุญาติผลิต,กฎหมายที่พึงรู้
11.45 น. – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม และ สรุปกิจกรรมในช่วงเช้า
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 14.30 น. Workshop การเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนผ่านระบบ
E-SUBMISSTION
14.30 น. – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 2
14.40 น. – 15.45 น.  Workshop การเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนผ่านระบบ
E-SUBMISSTION (ต่อ)
15.45 น. – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม และ สรุปกิจกรรมในช่วงบ่าย 
จบกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก/ มอบใบประกาศ

……………………………………………………………………………

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
…………………………………………………………………………
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2560
………………………………………………………………………..
ช่องทางการชำระเงิน

1.ธ.กสิกรไทย สาขาคลองหลวง 
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

2.ธ.กรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ 
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

3.ธ.กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต 
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด 
………………………………………………………………………..
สมัครฝึกอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่

คุณกนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล

โทร 081-351-3044

LINE 081 351 3044

อีเมลล์ officerhmiw@gmail.com 
……………………………………………………………………………
ลงทะเบียนผ่านระบบเวปไซต์
http://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=258

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.ioithailand.net/2016/?p=1737

……………………………………………………………………………
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

PDF ไฟลล์ 
คลิก https://drive.google.com/drive/folders/0ByoxC5GXolQxc1hJVHZSSHdDWGc?usp=sharing

………………………………………………………………………………………………….
JPEC ไฟลล์ (ไฟลล์ภาพเหมาะสำหรับอ่านบนมือถือ)

คลิก https://drive.google.com/drive/folders/0ByoxC5GXolQxNFk1WTFFbi1QeW8?usp=sharing
……………………………………………………………………………

 

 

ลงทะเบียนคลิก

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *