HCI 004 Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีนจากสารสกัดจากธรรมชาติ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 
PDF ไฟลล์
https://drive.google.com/file/d/0ByoxC5GXolQxTkVjSEpTMTMwY2c/view?usp=sharing
…………………………..
 
 
JPEC ไฟลล์ (ไฟลล์ภาพเหมาะสำหรับอ่านบนมือถือ)
https://drive.google.com/open?id=0ByoxC5GXolQxTkVjSEpTMTMwY2c
 
 
……………………………………………………………………………
ฝึกอบรมวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่นำทาง
……………………………………………………………………………
วิทยากร
คุณฐาปนี ชูสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม
…………………………………………………………………………..
สมัครฝึกอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่
 
คุณกนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล
 
โทร 081-351-3044
 
LINE 081 351 3044
 
อีเมลล์ officerhmiw@gmail.com
……………………………………………………………………………
Key Highlight
 
1 ทราบองค์ความรู้ วิธีการผลิตสบู่กลีเซอรีนก้อนใส
 
2 การตั้งตำรับสบู่กลีเซอรีนที่มีส่วนผสมและสารสกัดจากธรรมชาติ
 
3 ข้อกำหนด กติกา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตผลิตและจัดจำหน่ายสบู่
 
……………………………………………………………………………
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 
1 กลุ่มเกษตรกรที่สนใจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไปเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อยอดไปสู่การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน
ในสูตรต่างๆ
2 ผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร
อาทิ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulation Affair )
3 เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เสริมอาหาร และ สมุนไพร และ สปา
4 นักวิทย์ฯในทีมวิจัยและพัฒนา
สูตรตั้งต้นผลิตภัณฑ์ (Research and Development )
5 บุคลากรด้านสาธารณสุข , เภสัชกร
6 นักลงทุนและผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
 
……………………………………………………………………………
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 
1 เข้าในกระบวนการตั้งตำรับสูตรผลิตภัณฑ์ และ ผลิตสบู่กลีเซอรีนก้อนใส ตลอดจน
สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดนำเอาสารสกัดจากธรรมชาติ มาตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สบู่ได้
 
 
2 ทราบข้อกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องของการผลิต และ จัดจำหน่าย สบู่กลีเซอรีนขั้นพื้นฐาน
3 ได้แนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปต่อยอดในการผลิตและพัฒนาสินค้าตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้น่าใสใจ สามารถอกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้
 
……………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล+ที่มาและความสำคัญของหลักสูตรตลอดจนความสำคัญของปัญหา
 
สบู่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าอุปโภคที่อยู่ใกล้ตัวของเรา เพราะแทบทุกบ้านทุกเครัวเรือนนั้น
ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ เพื่อสำหรับสำระล้างผิ้วหน้า ผิวกาย และตลอดจนใช้ทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็น
นำเอาสบู่มาซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น
 
สบู่กลีเซอรีน จัดว่าเป็นสบู่ประเภทหนึ่ง ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวหน้า และผิวกาย อีกทั้งยังช่วยขจัด
สิ่งสปรกได้เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งมีความระคายเคืองได้ค่อนข้างน้อยกว่าสบู่ไข หรือ สบู่ชนิดอื่นๆ
เพราะสบู่กลีเซอรีน ประกอบไปด้วยน้ำมากถึง 60%
 
สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวการผลิต สบู่กลีเซอรีน
จึงมีความสนใจ ที่จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน
จากสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสินค้าเชิงพาณิชย์ ให้กับสบู่กลีเซอรีนธรรมดาๆ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวแก่ผู้ที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตผลทางการเกษตร มาเป็นตำรับของสบู่กลีเซอรีนก้อนใสที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ
สามารถผลิตออกมากเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถนำออกจำหน่ายสู่ตลาด
นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึง
ระดับประเทศสืบไป
 
……………………………………………………………………………
กำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตร
หลักสูตร Workshop การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน
 
08.30 น. – 09.30 น.
ลงทะเบียน
 
 
09.30 น. – 09.45 น.
กล่าเวปิดงานโดย นายอมรเทพ ซอตตี้ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
สถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม
 
 
09.45 น. – 10.30 น.
ความหมายของสบู่
1.อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้และข้อควรระวังในการผลิตสบู่
และสบู่กวนร้อน(Hot Process)”
กวนเย็น(Cold Process)
2.สบู่กวนเย็น CP (Cold Process)
3. สบู่กวนร้อน HP (Hot Process)
4.การตั้งสูตรทำสบู่ก้อนโดยใช้วิธีการทำแบบสบู่กวนเย็น (Cold Process)
และสบู่กวนร้อน(Hot Process)
5.การทำสบู่ผสมสมุนไพรต่างๆ
 
 
10.30 น. – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 1
 
 
10.45 น. – 11. 45 น.
6. สบู่กลีเซอรีน MP (Melt and Pour)
วิธีการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสบู่
 
 
11.45 น. – 12.00 น.
ตอบข้อซักถาม และ สรุปกิจกรรมในช่วงเช้าฯ
 
 
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
 
13.00 น. – 14.30 น.
แยกตามกลุ่มเพื่อลงมือปฎิบัติการจริง (Workshop)
การผลิตสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน 5 สูตร ประกอบไปด้วย
สบู่กลีเซอรีน ผสมน้ำผึ้งป่า
สบู่กลีเซอรีน ผสมมะขาม
กลีเซอรีน ผสมใยบวม
สบู่กลีเซอรีน ผสมผงถ่าน
สบู่กลีเซอรีน ผสมกากกาแฟ
 
 
14.30 น. – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง รอบที่ 2
 
14.40 น. – 15.45 น.
แยกตามกลุ่มเพื่อลงมือปฎิบัติการจริง (Workshop) (ต่อ)
 
 
15.45 น. – 16.00 น.
ตอบข้อซักถาม และ สรุปกิจกรรมในช่วงบ่าย /มอบใบประกาศ
จบกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
………………………………………………………………………..
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
…………………………………………………………………………
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2560
………………………………………………………………………..
ช่องทางการชำระเงิน
1.ธ.กสิกรไทย สาขาคลองหลวง
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
 
2.ธ.กรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
 
3.ธ.กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
………………………………………………………………………..
สมัครฝึกอบรมและสำรองที่นั่งได้ที่
คุณกนกวรรณ ทองเจริญศิริกุล
โทร 081-351-3044
LINE 081 351 3044
อีเมลล์ officerhmiw@gmail.com
……………………………………………………………………………
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เวปไซต์
คลิกhttp://www.ioithailand.net/2016/?p=1769
 
ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์
คลิกhttp://www.ioithailand.net/training/regisI.php?id=257
 
………………………………………………………………………..
 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 
PDF ไฟลล์
คลิกhttps://drive.google.com/open?id=0ByoxC5GXolQxTkVjSEpTMTMwY2c
 
…………………………..
JPEC ไฟลล์ (ไฟลล์ภาพเหมาะสำหรับอ่านบนมือถือ)
คลิกhttps://drive.google.com/open?id=0ByoxC5GXolQxbGQzS2NPT0JsaTA
 
……………………………………………………………………………

 

ลงทะเบีบนคลิก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *