บรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร โดยดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ กรรมการบริหาร CDIP&JSP ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 12.00 – 13.00 น.