วันที่จอง :  เวลา : 
รายละเอียดหลักสูตร : ข้อมูลที่ต้องการ
Budget Code : *
ชื่อหลักสูตร : *  
วันแรกที่อบรม : * 
ราคา :  บาท
หมายเหตุ : ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รายชื่อผู้เข้าอบรม : *โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เป็นภาษาไทยเพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร ยกเว้นหลักสูตร จป. ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทอาหาร
1. *
2.
3.
4.
5.
ข้อมูลผู้จองอบรม :
ชื่อผู้เเจ้ง : *
ตำแหน่ง : *
E-mail : * [โปรดระบุ E-mail ที่ใช้อยู่เป็นประจำ]
ในกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อกลับ : * เบอร์มือถือ :  * ห้ามใส่เครื่องหมาย (-)
ท่านทราบหัวข้อหลักสูตรจาก : *
สถานที่ติดต่อ :
ชื่อองค์กร (ภาษาไทย เท่านั้น) : [ กรณีสมัครส่วนตัว คลิกช่องนี้]
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีขององค์กร :
ลำดับสาขา :
ประเภทธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/  
ใบกำกับภาษี
 :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :
ประเภทการเดินทาง :
เงื่อนไขการลงทะเบียน :
*เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน ต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือภายในวันเเรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น 
*แถบสีแดงหมายถึงต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    

Copyright © 2016 Institute of Innovation Education and Training Center
131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel: 0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205
https://www.facebook.com/ioitraining/